ПРОЈЕКТИ У ОШ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат ''Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу''

 

 

О пројекту

 

• Пројекат реализују МПНТР и УНИЦЕФ уз финансијску подршку ЕУ

• Партнери државне институције (ЗУОВ, ЗВKОВ), удружења (Центар за образовне политике, Педагошко друштво Србије), школе

• У оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу реализују се активности усмерене на јачање резилијетности образовног система у ванредним ситуацијама са фокусом на децу из ромске популације.

• Период спровођења пројекта: новембар 2020. - април 2023.

 

Овај пројекат школа реализује у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког  развоја, УНИЦЕФ-ом  и Центром за образовне политике, а уз финансијску подршку Европске уније. Пројекат се ослања на претходна постигнућа у развоју квалитетног инклузивног образовања и обухвата активности за даље јачање система на школском и националном нивоу.

Настао је као одговор на текућу  КОВИД – 19 епидемијску кризу и као главни циљ има јачање отпорности  образовног система на ефекте ванредних ситуација, са посебним фокусом на децу из осетљивих група.

Кроз пројекат се реализује читав спектар различитих активности које се односе на унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника, и педагошких асистената, тако да се најугроженијој деци у контексту пандемије КОВИД - 19 може пружити додатна подршка у учењу (кроз различите облике као што су клубови за учење, дигиталне библиотеке), као и психосоцијална подршка.

 

Пројекат је конципиран кроз три компоненте фокусиране на 3 главна циља:

• I Подршка даљем развоју инклузивног система учења на даљину

• II Успостављање библиотека дигиталних технологија и стручно усавршавање наставника

•III Пружање додатне подршке у учењу и психосоцијалне подршке

 

1. Подршка школама у раду са ученицима из осетљивих група

 

• Стру чно усавршавање запослених у школама

• Подршка школама од стране запослених у ЦОП у током целе реализације пројекта

• Организовање хоризонталног повезивања школа

• Помоћ у остваривању сарадње школе и локалне заједнице

• Развој и дистрибуција приручника и практичних материјала корисних у раду са ученицима из осетљивих група.

 

2. Успостављање библиотека дигиталних технологија и стручно усавршавање наставника

 

Активности:

о Набавка и дистрибуција рачунарске опреме за 30 школа (63 таблета и 2 до 4 лаптоп рачунара по школи + један лаптоп уступа се на употребу педагошком асистенту)

 

о Успостављање библиотек а дигиталних технологија у 30 школа и њихово функционисање (развијање протокола за успостављање и управљање библиотеком дигиталних технологија и онлајн обука особа задужених за управљање библиотеком дигиталних технологија у трајању од једног дана)

 

о Праћење и вредновање рада библиотеке дигиталних технологија

 

о Стручно усавршавање (онлајн) за 30 запослених у школи, уз посебан програм стручног усавршавања за педагошког асистента у циљу унапређења педагошких и дигиталних вештина за реализацију наставе у учионици и наставе на даљину (у трајању од 12 недеља током периода од две године максимално недељно оптерећење 8 сати, акредитоване обуке)

 

3. Пружање додатне подршке у учењу и психосоцијалне подршке

 

Активности:
 Успостављање и остваривање различитих активности подршке ученицима
у оквиру клуба за учење (на основу развијеног водича за
успостављање и планирање рада клубова за учење као и обуке за
запослене)


 Израда оквира за евалуацију активности и праћење ефеката пружене
подршке у оквиру клубова за учење, анализа и тумачење података


 Додељивање грантова школама у складу са школским планом
активности у оквиру пројекта (5.000 евра по школи)


 Набавка и дистрибуција лап топ рачунара за педагошког асистента


 Обука стручних сарадника у 30 школа за пружање психосоцијалне
подршке + пружање психосоцијалне подршке

 

 

 

 

 

 

 

Kлубови за учење

 

У оквиру пројекта школа је добила: три лаптоп рачунара од којих је један уступљен педагошком асистенту на коришћење и 63 таблет рачунара са тастатурама који су постали део школске Библиотеке дигиталних технологија и које најугроженији ученици могу да изнајме да би могли да прате онлајн наставу, али ће их  наставници и ученици користити у Клубу за учење.

  Чланови тима су: Душица Тричковић координатор, Наташа Игњатовић педагог, Ксенија Секулић психолог, Александар Асановић педагошки асистент, Ана Станковић Михаиловић координатор Библиотеке дигиталних технологија, Милијана Красојевић координатор Библиотеке дигиталних технологија, Миљана Меденица координатор Клуба за учење, Иван Илић, Ивана Илић, Јелена Радишић, Јована Живковић, Мирјана Ђорђевић, Неда Недовић Спасић, Слађана Јевтовић, Ивана Стаменковић, Верица Јанкелић, Јелена Вуковић, Данијела Јевтић.

 

• Школски клубови за учење представљају иновиран облик пружања подршке у учењу, за све ученике којима је таква подршка потребна континуирано или повремено. То је школски ресурс који је ученицима на располагању током целе школске године.

• У клубовима се пружа подршка у учењу предметних области темпом који прати процењене потребе ученика, а у циљу остваривања предвиђених образовних исхода.

• Ученици у сваком тренутку током школске године могу знати за коју област, из ког предмета, за који разред, у ком термину и на ком месту или на који начин онлине могу добити подршку за учење.

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу'' идентификовани су ученици којима је подршка најпотребнија, а са њима и ученици који су адекватни за пружање вршњачке подршке све у циљу рада Клуба за учење. Тема часа је била ,,Различити, а исти'' (историја-грађанско васпитање). Циљ је био развијање међупредметних компетенција, развијање емпатије, толеранције. Ученици 6. разреда су имали час у учионици која је предвиђена као клуб за учење, где су у паровима пратили предавање, али и радили одређене задатке, сликали, пратили, тражили све што је на часу било потребно на својим таблетима. Учествовали ученици: Кристина Васић, Вероника Меметовић, Стефан Станковић, Тодор Милетић, Петар Цветковић, Матеј Милошевић 6-1 Лука Јанковић, Андреа Саћиповић, Мартина Радовановић, Реља Стојковић  6-2 Ева Баес, Исидора Станојевић 6-3 Анастасија Саитовић, Анђелија Стојковић 6-4.

Наставница: Неда Недовић Спасић


 

 

 

 

SELFIE

 

Једна од активности у оквиру пројекта "Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу" била је учешће у самовредновању у оквиру Селфија. Руководиоци школе, наставници и ученици изнели су мишљење о употреби дигиталних технологија за побољшање праксе у погледу наставе и учења. Ученици, наставници и руководиоци ове школе учествовали су у самовредновању у оквиру Селфија. Селфи инструмент намењен је промовисању самовредновања примене дигиталних технологија за наставу и учење. Селфи инструмент развила је Европска комисија у сарадњи с међународним тимом стручњака.

 

Селфи тим чини су: Ивана Илић, Иван Илић и координатор тима Миљана Меденица.