Упис у предшколске групе

 

 

 

 

У П И С   У   П Р Е Д Ш К О Л С К Е    Г Р У П Е

 

 

У предшколске групе се уписују деца рођена у периоду:
од 1. марта 2010. године 

до 28. фебруара 2011. године

За упис је потребна фотокопија ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ детета.

Упис се врши код секретара школе.

 

 

 

 


Рад у предшколским групама

Основни циљеви у остваривању Припремног предшколског програма су:

  • Уважавање развојних потреба, карактеристика деце предшколског узраста и значаја раног учења и искуства
  • Подстицање свих аспеката развоја и области кроз богатство садржаја и заједничке активности
  • Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама
  • Развијање и подржавање дечије самосталности, емоционалне стабилности и систематизације стечених знања

Посебни приоритетни циљеви су нам:

  • Развијање способности конструктивне комуникације дете - дете, одрасли - дете (разумевање различитости, толеранција и сарадња)
  • Припремање за почетно читање и писање кроз графо - моторичке активности
  • Посебно значајна практична искуства богате се кроз посете позориштима, музејима, галеријама и другим знаменитим местима у окружењу

У ОШ ''Радоје Домановић'' постоје две предшколске групе у које је распоређено 67 предшколаца.

 

Активности деце у предшколском узрасту